PRIVACY EN BELEID

BRANDDOCS SL, gevestigd in Pso. Club Deportivo, 1 gebouw 4A. 28223 Pozuelo de Alarcón, is de eigenaar van deze website, en is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die door de gebruikers via deze website worden verstrekt.

Door deze clausule te aanvaarden, blijft de klant geïnformeerd en gaat hij nadrukkelijk akkoord met de verwerking van de vrijwillig op de site verstrekte gegevens, alsook met alle gegevens die rechtstreeks aan BRANDDOCS SL kunnen worden verstrekt en die worden verkregen door het opnemen van telefoongesprekken of als gevolg van het surfen op de internetpagina’s of via andere weg, ter gelegenheid van het beheer van uw activiteit als gebruiker van de Klantenzone en de verwerking, het toezicht en het interne beheer van de contractuele relatie, indien van toepassing, de communicatie of de internationale doorgifte van gegevens die kunnen plaatsvinden, dit alles voor de doeleinden die in de Aanvullende Informatie over de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens zijn vermeld.

Indien de verstrekte gegevens betrekking hebben op andere derden dan de klant, garandeert de klant dat hij of zij de voorafgaande toestemming van deze derden voor de mededeling van zijn of haar gegevens heeft verkregen en dat hij of zij hen op de hoogte heeft gebracht van de doeleinden van de verwerking, de mededelingen en andere voorwaarden die in dit document en in de Aanvullende Informatie over de Gegevensbescherming zijn voorzien.

De klant verklaart dat hij ouder is dan achttien jaar. Ook wanneer de verstrekte gegevens betrekking hebben op minderjarigen, als ouder of voogd van de minderjarige, geeft hij/zij nadrukkelijk toestemming voor de verwerking van deze gegevens, met inbegrip van, in voorkomend geval, de gegevens met betrekking tot de gezondheid, ten behoeve van het beheer van de doeleinden die in de Aanvullende Informatie over Gegevensbescherming worden beschreven.

De klant garandeert de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren te actualiseren en BRANDDOCS SL op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

 • Identiteit: BRANDDOCS SL
 • CIF: B87142618
 • Postadres: Pso. Club Deportivo, 1 Edificio 4A. 28223 Pozuelo de Alarcón
 • Contactpersoon van de afgevaardigde voor Gegevensbescherming: DataProtectionOfficer. dpo@brand-docs.com

Voor welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

BRANDDOCS SL zal alle persoonlijke gegevens die vrijwillig worden verstrekt door geïnteresseerden direct of als gevolg van het surfen op de internetpagina’s of op andere wijze, in verband met het beheer van hun activiteit als gebruiker van de klantruimte, verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Rechtstreeks contact per post en telefoon voor aanbiedingen van diensten op de website.
 • Het uitvoeren van studies en statistische berekeningen, enquêtes, analyse van markttrends, kwaliteitscontrole en algemene rentabiliteit per klant.
 • De verwerking, opvolging en actualisering van elk verzoek voor informatie, professionele, precontractuele of contractuele relatie, van een van de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL die hun diensten aanbieden en de entiteiten die dat in de toekomst doen via de klantenzone.
 • Het onderhoud en integraal en gecentraliseerd beheer van de relatie met de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL.

Alle verzamelde gegevens, alsmede de hierboven aangegeven behandelingen en doeleinden zijn noodzakelijk of hebben betrekking op het juiste onderhoud, de ontwikkeling en de controle van de contractuele relatie.

Alleen als u uitdrukkelijk heeft ingestemd, komt inclusief de verzending van informatie en reclame, ook via elektronische weg, over aanbiedingen, producten, aanbevelingen, diensten, promotieartikelen en loyaliteitscampagnes van BRANDDOCS SL en de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL (branddocstrustcloud.com.).com) of de derden entiteiten waarmee een bedrijf van de Groep BRANDDOCS SL samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten; de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om onze commerciële aanbiedingen aan te passen aan uw specifieke profiel, al dan niet geformaliseerde operaties, zo ook in het geval, zodra de bestaande contractuele relatie is verlopen.

Deze site wordt gemeten met de oplossingen van Google Analytics en Adobe Analytics als web analytics platformen, SessionCam en Userzoom voor het meten van de klantervaring en Salesforce DMP, Facebook en Doubleclick voor het meten van de prestaties van de reclamecampagne. Al deze oplossingen maken gebruik van page branding en anonieme cookies om de ontvangen informatie te analyseren (bijv. aantal bezoeken, duur van het bezoek, gedrag op de pagina…) en op basis daarvan de gebruikerservaring te verbeteren en de digitale processen voor zowel de werking als de communicatie te verbeteren. U kunt meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics bekijken op http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html, Adobe Analytics op https://www.adobe.com/es/privacy.html, SessionCam op http://www.sessioncam.com/privacy-policy-cookies, Salesforce DMP op https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-privacy/, Facebook op https://www.facebook.com/customaudiences/app/tos/?ref=u2u en Doubleclick op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die is vastgesteld op basis van de volgende criteria: i) wettelijke verplichting tot bewaring; ii) duur van de contractuele relatie en aandacht voor eventuele uit die relatie voortvloeiende verantwoordelijkheden; en iii) verzoek tot verwijdering door de betrokkene in de gevallen waarin dat passend is.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn opgenomen in de paragraaf “Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens” is de uitvoering van het contract. Het toekomstige aanbod van producten en diensten in de rubriek “Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens” is gebaseerd op de eventuele toestemming die u hebt gegeven, zonder dat de verwijdering van deze toestemming de uitvoering van het contract beinvloedt.

U bent verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken voor het sluiten van de overeenkomst. Indien u dit niet doet, behoudt BRANDDOCS SL zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Elke entiteit die deel uitmaakt van de Groep BRANDDOCS SL (https://branddocstrustcloud.com), dochterondernemingen en investeringen, kan persoonsgegevens meedelen aan elk van de hierboven vermelde entiteiten, om een volledig en gecentraliseerd beheer van de relatie tussen de belanghebbende partijen en de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL te handhaven, en zodat de belanghebbende partijen kunnen profiteren van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de gegevens van elk van deze entiteiten, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en zonder dat de belanghebbende partijen telkens op de hoogte moeten worden gebracht wanneer ze worden meegedeeld. De communicatie van gegevens tussen de entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL is noodzakelijk voor het behoud van het integrale en gecentraliseerde beheer van hun relatie met BRANDDOCS SL.

In het kader van de in het vorige parragraaf bedoelde mededelingen kunnen internationale doorgiften van gegevens aan derde landen of internationale organisaties plaatsvinden, ongeacht of de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de toereikendheid ervan. Internationale overdrachten naar landen die geen adequaat beschermingsniveau kunnen garanderen, zullen uitzonderlijk zijn en zullen worden uitgevoerd op voorwaarde dat ze essentieel zijn voor een adequate ontwikkeling van de contractuele relatie.

Wat doet de Groep BRANDDOCS SL nog meer aan gegevensverwerking?

Hieronder staan de doeleinden waarvoor de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL gegevens verwerken, afhankelijk van het gecontracteerde product:

 • De verwerking, opvolging en bijwerking van elk verzoek om informatie van een van de verschillende entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL en het beheer van de activiteit met bemiddelaars, met inbegrip van, indien nodig
 • De communicatie van uw gegevens tussen de entiteit en klanten of andere instellingen of personen, met als doel het vervullen, ontwikkelen, controleren en uitvoeren van de dienstverlening.
 • Het beheer en de uitvoering van het contract of de precontractuele verbintenis en de wettelijke verplichtingen.
 • Het uitvoeren van studies en statistische berekeningen, enquêtes, analyse van markttrends en kwaliteitscontrole.

Deze gegevens mogen uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Groep BRANDDOCS SL (branddocstrustcloud.com), dochterondernemingen en deelnemingen, BRANDDOCS SL, overheidsdiensten en andere natuurlijke of rechtspersonen die ook een van de bovengenoemde activiteiten uitvoeren en waarmee de verschillende entiteiten van BRANDDOCS SL samenwerkingsovereenkomsten sluiten, zelfs wanneer de doorgifte een internationale doorgifte van gegevens betreft, ongeacht of er sprake is van een geformaliseerde operatie of, indien van toepassing, zodra de bestaande contractuele relatie is beëindigd.

Ongeacht het bovenstaande beschikt u over de permanent bijgewerkte informatie die overeenkomt met de gegevensverwerkingsclausules van elk van de BRANDDOCS SL-entiteiten op https://www.branddocstrustcloud.com/politicas.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Onder de voorwaarden en met de reikwijdte die in de geldende regelgeving zijn vastgesteld, heeft elke persoon het recht om

 • Te bevestigen of BRANDDOCS SL al dan niet persoonlijke gegevens over hen verwerkt, toegang krijgen tot deze gegevens en de informatie met betrekking tot de verwerking ervan.
 • Verzoek voor correctie van onjuiste gegevens.
 • Te bevestigen of BRANDDOCS SL al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt, toegang tot deze gegevens en de informatie met betrekking tot de verwerking ervan.
 • Verzoek tot verwijdering van de gegevens wanneer deze onder meer niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in welk geval BRANDDOCS SL de gegevens niet meer zal verwerken, behalve voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 • Verzoeken van beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval zij alleen met hun toestemming mogen worden verwerkt, met uitzondering van de opslag en het gebruik ervan voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een bepaalde lidstaat.
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval BRANDDOCS SL de verwerking van de gegevens zal staken, met uitzondering van het verweer tegen mogelijke claims.
 • Intrekken van de verleende toestemming, indien van toepassing, voor het doel dat is opgenomen in de paragraaf “Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens”, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan aan te tasten.

De bovenstaande rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdraagbaarheid kunnen rechtstreeks door de eigenaar van de gegevens of via een wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiger worden uitgeoefend door middel van een schriftelijke mededeling aan BRANDDOCS SL, Corporate Office of Privacy and Data Protection. Pso. Club Deportivo, 1 gebouw 15A. 28223 Pozuelo de Alarcón. Meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen vindt u op de volgende link: https://www.branddocstrustcloud.com/politicas.

De belanghebbende kan een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, met name wanneer hij of zij van mening is dat hij of zij geen voldoening heeft gekregen bij de uitoefening van zijn of haar rechten, via de daartoe door de desbetreffende controle autoriteit opgezette webpagina.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

BRANDDOCS SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze website die afkomstig is van andere bronnen dan BRANDDOCS SL, of voor de inhoud die niet door BRANDDOCS SL wordt geproduceerd.

De functie van de links op deze pagina is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over het onderwerp op het internet, waar hij of zij meer informatie kan krijgen over de gegevens die op deze website worden aangeboden. BRANDDOCS SL is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die via deze hyperlinks worden verkregen.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De eigenaar van het domein is BRANDDOCS SL , met CIF B87142618 , gevestigd in Pso. Club Deportivo, 1 gebouw 4A. 28223 Pozuelo de Alarcón , registratiegegevens in het Mercantile Register van Madrid, Volume 32.794, Folio 69, Sectie 8, Pagina M-590278 Registratie 1.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De gebruiker is verplicht goed gebruik te maken van de website, dat wil zeggen dat goed gebruik in overeenstemming is met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.

De gebruiker verbindt zich er op zijn beurt toe de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden en geen enkele handeling te verrichten met als doel de website te beschadigen, uit te schakelen of te overbelasten, of die op enigerlei wijze het normale gebruik en de normale werking van de website zou verhinderen.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat, in het geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of andere voorwaarden die op de website staan, BRANDDOCS SL zich het recht voorbehoudt om de toegang tot de website te beperken, op te schorten of te blokkeren, door middel van technische maatregelen die het noodzakelijk acht om dit te bereiken.

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Het ontwerp van het portaal en de broncodes, evenals de logo’s, merken en andere onderscheidende tekens die op het portaal staan, behoren tot BRANDDOCS SL en worden beschermd door de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De reproductie, verspreiding, transformatie, manipulatie, openbare mededeling of elke andere handeling van volledige of gedeeltelijke exploitatie, vrij of bezwarend, van de teksten, afbeeldingen of elke andere inhoud die op de website voorkomt, is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders.

BRANDDOCS SL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zoveel wijzigingen, variaties, verwijderingen of annuleringen in de inhoud en presentatie aan te brengen als het nodig acht, hetzij tijdelijk of permanent, en de gebruiker moet ervoor zorgen dat de bijgewerkte versie te allen tijde wordt gebruikt. Deze bevoegdheid geeft de gebruikers geen recht op schadevergoeding.