TrustCloud Geconsolideerde conservering

Geaccrediteerd Elektronische Activa Inhoud

Via de TrustCloud Vault module kunnen wij uw bedrijf voorzien van een elektronische bewaardienst met gekwalificeerde conservering die het mogelijk maakt om een reeks solvente digitale bewijzen te genereren die bedoeld zijn om de integriteit van de elektronische activa in bewaring te bewijzen, dat wil zeggen om de inhoud te bewijzen die een elektronisch activum op een bepaalde datum had.

In deze zin is het belangrijk te bedenken dat het begrip “inhoud” in brede zin moet worden geïnterpreteerd, waarbij elk type digitaal goed (digital asset) en de kenmerken ervan, zoals: formaat, type bestand, tekst, beelden of eventuele multimedia-inhoud, worden meegenomen.

Als één van de partijen dus een digitaal goed presenteert en beweert dat het origineel is, zal het bewijs dat tijdens de bewaardienst met gekwalificeerde bewaring wordt gegenereerd, het mogelijk maken om te bevestigen of de inhoud van dit goed overeenkomt met het goed dat door TrustCloud wordt bewaard. TrustCloud.

Voordelen van gekwalificeerd TrustCloud Vault behoud Vault

Het maakt het mogelijk om de integriteit van een digitaal goed en de datum van generatie, uitgifte, enz. te waarborgen.

Alle bewijzen die tijdens het bewaarproces worden gegenereerd, worden vastgelegd in een door Branddocs ondertekend bewijsstuk.

Om dit bewijs te verkrijgen, past TrustCloud Vault een reeks ultramoderne algoritmen en eigen technologie van internationale prestige toe.

Branddocs treedt op als Qualified Trust Service Provider in overeenstemming met de Europese eIDAS-verordening.

Voordelen van gekwalificeerd TrustCloud Vault behoud Vault

Het maakt het mogelijk om de integriteit van een digitaal goed en de datum van generatie, uitgifte, enz. te waarborgen.

Alle bewijzen die tijdens het bewaarproces worden gegenereerd, worden vastgelegd in een door Branddocs ondertekend bewijsstuk.

Om dit bewijs te verkrijgen, past TrustCloud Vault een reeks ultramoderne algoritmen en eigen technologie van internationale prestige toe.

Branddocs treedt op als Qualified Trust Service Provider in overeenstemming met de Europese eIDAS-verordening.

Bewijskracht van de elektronische bewaardienst

 • Digitale middelen zijn eenvoudig te wijzigen. De rechter kan bijvoorbeeld een elektronisch document bewijskracht ontzeggen als het niet vergezeld gaat van andere elementen die de authenticiteit ervan garanderen.
 • Branddocs treedt op als Qualified Trust Service Provider: is onafhankelijk van de partijen en verantwoordelijk voor de solvabiliteit van haar dienstverlening.
 • Haar positie als borg geeft haar verklaring een grotere bewijskracht, die ook wordt ondersteund door het bewijsmateriaal dat in het kader van het aanwervingsproces is verzameld.
 • Haar rol als notaris stelt haar in staat om digitale transacties te voorzien van de juridische zekerheid die de juridische afdeling nodig heeft, evenals de documentaire en digitale vermogenscontrole die zo belangrijk is voor dit gebied.

Toepasselijkheid van de gekwalificeerde  elektronische bewaardienst

 • De elektronische bewaardienst met gekwalificeerde conservering kan worden gebruikt voor:
  • Het aantonen van integriteit van de documenten die volgens de verschillende reglementen moeten worden bewaard.
  • Het bewijzen dat deze documenten op een bepaald moment bestonden.
  • Het omkeren van de bewijslast.

De nationale en internationale wetgeving verplicht tot bewaring

Onder de voorschriften die het behoud van bepaalde documentatie vereisen, vallen de volgende punten op:

 • Handelswetboek.
 • Strafrechtelijk wetboek (Compliance).
 • Wet ter voorkoming van het witwassen van geld.
 • Wet op de verzekeringscontracten.
 • Regels voor gegevensbescherming.
REGLEMENT ARTIKEL TOEPASSELIJKHEID
Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Artíkel 5.1 Voldoen aan het principe van Accountability en onder meer de realisatie van PIAS en AARR aantonen.
Artíkel 5.2 Accreditatie van de inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten.
Artíkel 7 Certificeren van de status van de door de klanten verstrekte toestemmingen.
Wet 58/2003 van 17 december, Algemene Belastingen. Artíkel 29.2 d Het bewijs van de integriteit van de boekhouding en de administratie, alsook van de computerprogramma's, -bestanden en -archieven die deze ondersteunen en de gebruikte coderingssystemen die het mogelijk maken de gegevens te interpreteren wanneer de verplichting met behulp van de computersystemen wordt nagekomen.
Koninklijk Besluit van 22 augustus 1885 tot publicatie van het Wetboek van Koophandel. Artíkel 30 CdC Om de integriteit van de boeken, correspondentie, documentatie en bewijsstukken met betrekking tot het bedrijf zorgvuldig te bewaren en te kunnen bewijzen.
Wet 10/2010 van 28 april 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Artíkel 25 Accreditatie van de integriteit van de documenten die 10 jaar moeten worden bewaard om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen: Documenten die zijn verkregen in het kader van de formele en reële identificatieprocessen, Jaarverslag van een externe deskundige, Handboek voor de preventie van het witwassen van geld, resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van verdachte operaties...
Koninklijk Besluit 304/2014 van 5 mei houdende goedkeuring van het reglement van de wet 10/2010 van 28 april 2010 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Artíkel 28 Accreditatie van de integriteit van de documenten die 10 jaar moeten worden bewaard om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen: Documenten die zijn verkregen in het kader van de formele en reële identificatieprocessen, Jaarverslag van een externe deskundige, Handboek voor de preventie van het witwassen van geld, resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van verdachte operaties...
Koninklijk Besluit 304/2014 van 5 mei houdende goedkeuring van het reglement van de wet 10/2010 van 28 april 2010 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Artíkel 29.2 Accreditatie van de integriteit van de documenten die 10 jaar moeten worden bewaard om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen: Documenten die zijn verkregen in het kader van de formele en reële identificatieprocessen, Jaarverslag van een externe deskundige, Handboek voor de preventie van het witwassen van geld, resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van verdachte operaties...
SEPBLAC-resolutie van 12 februari 2016 Bewijs dat het proces van identificatie per videoconferentie is uitgevoerd volgens de eisen van het SEPBLAC en het verkrijgen van de nodige documentatie.
Organieke wet 10/1995 van 23 november 1995 betreffende het wetboek van strafrecht. Artíkel 31 bis Bewijs dat het bedrijf verschillende maatregelen heeft genomen om het plegen van misdrijven via de organisatie zelf te voorkomen. Bv.: Risicokaart, Ethische code, Misdaadpreventiebeleid, aangifte kanaal, Strafprocedures als gevolg van beleidsovertredingen, Actualiserings- en verbeteringsregime.
Wet 31/1995, van 8 november, betreffende de preventie van beroepsrisico's. Artíkel 23 Bewijs van het bestaan van de volgende documenten Plan van preventie van arbeidsrisico's, Evaluatie van risico's, Planning van de preventieve activiteit, Praktijk van de controles van de gezondheid...
Wet 50/1980, van 8 oktober, betreffende verzekeringscontracten. Extra voorziening Eerst Ervoor zorgen dat de inhoud van de verzekeringspolis achteraf niet is gewijzigd.
Financieel reglement: Wet 16/2009 van 13 november betreffende betalingsdiensten; circulaires van de Bank van Spanje. Algemeen Om de integriteit van alle bewijsstukken die de Bank van Spanje bij haar toezichtswerkzaamheden kan vragen, te bewaren en te waarborgen.
Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996 van 12 april 1996 tot goedkeuring van de herziene tekst van de Wet op de Intellectuele Eigendom, waarbij de geldende wettelijke bepalingen ter zake worden geregulariseerd, verduidelijkt en geharmoniseerd. Algemeen De elektronische bewaardienst kan worden gebruikt, binnen een escrow-contract, om de inhoud van de broncode van een computerontwikkeling te beveiligen en de toegang tot de broncode is toegestaan als aan een aantal tussen de partijen overeengekomen omstandigheden wordt voldaan (bijv. ontbinding wegens niet-betaling van het ontwikkelingsbedrijf).